Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації – одна із провідних кафедр Хмельницького інституту соціальних технологій вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Метою створення кафедри є забезпечення викладання фахових дисциплін для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» та медико-біологічних дисциплін на інших спеціальностях інституту.

Аналіз стану здоров’я населення України в цілому і у Хмельницькій області зокрема свідчить про незадовільну медико-демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, відсутність природного приросту населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також поширення хвороб. Основні причини смертності – хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в Україні є найвищими серед європейських країн. Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою – у середньому 6-8 відсотків. Залишається вкрай бідною інфраструктура та індустрія здоров’я. Тому поліпшення здоров’я неможливе без істотних соціально-економічних змін. Для цього в першу чергу необхідно готувати кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати ефективну профілактичну і реабілітаційну роботу. Потреба в кваліфікованих фахівцях цього профілю є дуже великою у зв’язку із проголошенням державою і конституційним закріпленням курсу на побудову соціально-орієнтованої Української держави.

За даними Головного управління статистики в Хмельницькій області проживає близько100 тисяч інвалідів усіх категорій, у тому числі декілька десятків тисяч інвалідів війни, інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів до 18-ти років, які потребують відповідних соціальних та медико-реабілітаційних послуг.

У 30 будинках-інтернатах і одному геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці проживає більш ніж 1,5 тис. одиноких престарілих, інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, за якими здійснюється постійний сторонній догляд та надається цілодобова медична допомога.

В області функціонує 15 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, до складу яких входять 13 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, та 2 центри реабілітації та тимчасового перебування інвалідів і дітей-інвалідів із розумовою відсталістю, підпорядкованих органам праці та соціального захисту населення.

Саме така ситуація і зумовила доцільність відкриття у 2000 році в нашому закладі напряму підготовки фахівців за спеціальністю: «Фізична реабілітація» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який за новим переліком галузей знань та напрямів підготовки фахівців з вищою освітою отримав назву «Фізична терапія, ерготерапія». На той час ми були єдиним вищим навчальним закладом в області, який здійснював підготовку фахівців цієї спеціальності.

Кафедра фізичної реабілітації створена у серпні 2001 р. Її очолила кандидат біологічних наук, доцент, Людмила Григорівна Васил’євих. Під її керівництвом спеціальність набула високих темпів розвитку, була пройдена акредитація підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст». З 2006 по 2011 рік кафедру очолював доктор біологічних наук, професор, знаний в Україні та за її межами висококваліфікований спеціаліст у галузі теорії і практики лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації Віталій Петрович Мурза. З 2011 року і по теперішній час її очолює доктор медичних наук, професор Леонід Семенович Якимець, під керівництвом якого кафедра пройшла повторну акредитацію.

До складу випускової кафедри входять 10 штатних викладачів, із них один доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації, один доктор медичних наук, 3 кандидати медичних наук, доценти, один кандидат біологічних наук. У складі кафедри працюють 20 внутрішніх сумісників, штатних працівників інституту, серед яких 2 доктори педагогічних наук, професори, один кандидат філологічних наук, 2 кандидати історичних наук, 2 кандидати педагогічних наук, доценти, 3 кандидати філософських наук, один кандидат психологічних наук, один кандидат економічних наук.

Крім цього, до складу кафедри входять 10 зовнішніх сумісників, серед яких 3 доктори медичних наук, професори, 2 доктори психологічних наук, професори, 3 кандидати медичних наук, один кандидат юридичних наук, доцент.

Підготовка бакалаврів та спеціалістів на кафедрі включає в себе навчальні дисципліни, які дозволяють їм стати висококваліфікованими фахівцями: «методи фізичної реабілітації», « оздоровчий фітнес», «теорія та методика викладання основ здоров’я», «основи реабілітології», «масаж лікувальний». Також вони вивчають цілий комплекс спортивних дисциплін: «Теорія та методика фізичного виховання», «Загальна теорія спорту для всіх», «Гімнастика та методика її викладання» та інше. У підсумку виходить фахівець, який, згідно з класифікатором професій ДК 003-2010, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327, може займати посади: керівник фізичного виховання, начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу), фахівець з фізичної реабілітації, масажист спортивний, масажист, інструктор з аеробіки, інструктор з фізкультури, інструктор навчально-тренувального пункту, інструктор-методист з фізичної культури та спорту, інструктор-методист спортивної школи, інструктор-методист тренажерного комплексу (залу), тренер з виду спорту.

До послуг наших студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані наочними і технічними засобами навчання: кабінети анатомії та фізіології людини, теоретичних основ фізичного виховання, теоретичних основ фізичної реабілітації, фізіологічних основ фізичної культури, кабінет реабілітаційного супроводу навчання, науково-дослідна лабораторія здоров’язберігаючих технологій, гімнастична та тренажерна зали, спортивні майданчики, стадіон, комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, студентський гуртожиток.

Щорічно студенти спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” беруть активну участь у Всеукраїнських студентських Олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації, стають їх переможцями та призерами. На Університетських конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів, що проводяться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інклюзивному освітньому середовищі”, роботи студентів неодноразово отримували премії та грошові винагороди.

Функціонує студентський науково-виробничий підрозділ «Реабілітолог», який працює над комплексною науково-дослідною роботою за темою “Стан здоров’я дітей і молоді на сучасному етапі розвитку суспільства та шляхи його покращення за допомогою методів фізичної реабілітації».

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної, організаційної, комплексної практики з фаху на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, Хмельницької міської лікарні, Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №8, Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів із розумовою відсталістю «Родинний затишок», Хмельницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів із порушенням інтелекту «Школа життя», вертебро-оздоровчого центру Євмінова у Хмельницькій області, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів, спеціалізованих освітніх закладів для дітей із функціональними обмеженнями. Кращі студенти, які зарекомендували себе сформованими фахівцями, після проходження практик залишаються на роботу в цих установах.

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами України та інших країн, зокрема, з Академією педагогічних наук України, Державним науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом проблем виховання НАПН України, Вінницьким державним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, Луцьким інститутом розвитку людини «Україна» та ін.

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”, учасниками якої є провідні науковці в галузі фізичного виховання та фізичної реабілітації з багатьох педагогічних і наукових установ України, Росії, Білорусі, Польщі. Матеріали конференції публікуються у щорічному збірнику наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій.

Вагомою складовою підготовки студентів є спорт. Серед викладачів кафедри відомі спортсмени: Михайло Євгенович Чайковський – заслужений тренер України з карате, доцент кафедри; Володимир Іванович Пуча – заслужений майстер спорту України з карате, майстер спорту України міжнародного класу, старший викладач кафедри; Володимир Іванович Чорний – майстер спорту України міжнародного класу з карате, старший викладач кафедри; Євген Іванович Костін – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту СРСР з гандболу, старший викладач кафедри; Олександр Антонович Ручко – тренер волейбольної команди вищої категорії.

Результатом цього є високі спортивні досягнення студентів інституту.

На кафедрі здоров’я людини і фізичної реабілітації навчаються студенти, які є майстрами та кандидатами у майстри спорту з різних видів, мають неодноразові нагороди на обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях. На кафедрі діють спортивні секції з волейболу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, панкратіону, карате-до, кікбоксінгу та ін. Команди з цих видів є неодноразовими призерами всеукраїнських, обласних та міських змагань.

За кафедрою закріплено викладання 38 навчальних дисциплін, які представлені двома основними циклами:
– цикл природничо-наукової підготовки;
– цикл професійної та практичної підготовки.

Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики фахівця освітнього ступеня «бакалавр».

Навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри планується перед початком навчального року. Кожен викладач має індивідуальний план, в якому відображено навчальну, методичну, наукову, організаційно-методичну та виховну роботу. Індивідуальні плани обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри перед початком навчального року. Завідувач кафедри контролює виконання індивідуальних планів викладачів, підсумки підбиваються в кінці кожного навчального