Кафедра педагогіки та загальноосвітніх дисциплін

Першочерговим завданням кафедри педагогіки та загальноосвітніх дисциплін є забезпечення якісного рівня викладання загальноосвітніх дисциплін та формування знань про соціальні, культурні та політичні явища і цінності, сфери їх відносин у суспільстві, основні тенденції розвитку політичної свідомості та культури, що надасть можливість студентській молоді сформувати науковий світогляд, свою власну життєву позицію, реально збагатити свій внутрішній світ, отримати необхідні знання, стати високоосвіченим спеціалістом.

Свою діяльність кафедра спрямовує на підвищення педагогічної майстерності та професійної підготовки викладачів, упровадження в навчально-виховний процес передового досвіду й інноваційних педагогічних технологій вищих закладів освіти України і зарубіжжя.

Висока ефективність навчання досягається за рахунок використання новітніх науково-методичних розробок кафедри, інших навчальних закладів України та інших країн, широкого використання комп’ютерних технологій та інформаційних ресурсів мережі Internet, спільного виконання викладачами і студентами науково-дослідних робіт зі спеціальності, результати яких публікуються в періодичних виданнях та проходять апробацію на наукових конференціях, семінарах і на практиці.

Науково-педагогічний склад кафедри спрямовує свою діяльність на вирішення завдань:
– підвищення рівня професійної компетентності і педагогічної майстерності шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій;
– удосконалення навчально-методичних матеріалів із урахуванням практичної спрямованості;
– підвищення пізнавальної активності студентів під час проведення усіх видів занять і самостійної роботи;
– підвищення рівня відповідальності викладачів за формування у студентів патріотизму, національної свідомості, соціальної стійкості, принциповості та сміливості у прийнятті рішень.

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:
– педагогічно-психологічий і соціологічний аналіз духовного розвитку особистості в суспільстві;
– перехідна політична система та її особливості в Україні.

Викладачі кафедри беруть участь у розробці та оновленні навчально-методичних комплексів дисциплін, у науково-пошуковій діяльності та науково-практичних конференціях.

Кафедра має відповідний фонд науково-методичної літератури, навчальних посібників та довідників.

При кафедрі активно працює гурток Наукового товариства студентів. Під керівництвом викладачів студенти готують наукові роботи з дисциплін кафедри. За результатами наукової роботи, підсумки якої підводяться на щорічній студентській науковій конференції, кафедра посідає призові місця як в Інституті, так і в масштабах України.

Студенти – члени гуртка НТС, переможці конкурсу нагороджувалися грамотами і цінними подарунками. Наукова робота кафедри спрямована на вироблення у студентів навичок проведення наукових досліджень, збору, аналізу і прогнозу відповідних подій на матеріалах практичної й теоретичної діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює у галузі обміну досвідом із кафедрами Хмельницького національного університету, Гуманітарно-педагогічної академії, Київського національного університету технології і дизайну, Вінницького державного педагогічного університету, Хмельницького інституту соціальних технології, Чернівецького національного університету, Національної академій ДПСУ та ін.

Науково-педагогічний потенціал кафедри відповідає акредитаційним вимогам, що висуваються до основних підрозділів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації і забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями.