Кафедра правознавства

Кафедра правознавства – одна із провідних кафедр Хмельницького інституту соціальних технологій вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Вона входить до складу економіко–правового факультету.

Кафедра була створена наказом керівника Хмельницької філії в жовтні 2000 року. Кафедра має технічні засоби навчання (комп’ютери, відеосистему, магнітофон). У розпорядженні кафедри є необхідна кількість аудиторій для проведення занять, обладнується криміналістичний кабінет. Кафедра має відповідний фонд науково-методичної літератури, навчальних посібників та словників вітчизняного й зарубіжного видавництва.

Підготовку студентів зі спеціальності “Право” здійснюють викладачі, які мають базову освіту з профілюючих дисциплін, достатній теоретичний і методичний рівень.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з:

  • 3 докторів наук,
  • 11 кандидатів наук,
  • 1 старший викладач
  • 16 викладачів.

Усі викладачі беруть участь у виконанні науково-методичної роботи кафедри та інституту. Колектив кафедри розробив робочі програми з теоретичних та практичних курсів, які вони викладають. Постійно беруть участь у наукових конференціях.

Кафедра правознавства забезпечує підготовку фахівців спеціальності 081 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр».

Навчання правознавству проводиться у відповідності до навчальних планів і програм, які є основою навчального процесу. В наявності навчальний план спеціальності, кількість годин за планом, відведених на вивчення правознавчих дисциплін, відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівця. На основі типових програм складені робочі програми з кожного предмету на весь період навчання.

Міжпредметні зв’язки забезпечуються тим, що всі дисципліни професійного циклу викладаються кафедрою правознавства, тому вивчення найновішого матеріалу, використання активних форм і методів, нетрадиційних підходів, обговорення навчальних планів, навчально-методичних комплексів, досвід провідних викладачів, усунення дублювання, тощо – все це вирішується в рамках навчально-методичної роботи на засіданнях кафедри.

Навчально-методична і наукова робота викладачів кафедри планується перед початком навчального року. Кожен викладач має індивідуальний план, в якому відображено навчальну, методичну, наукову, організаційно-методичну та виховну роботу. Індивідуальні плани обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри перед початком навчального року. Завідувач кафедри контролює виконання індивідуальних планів викладачів, підсумки підбиваються в кінці кожного навчального семестру.

Викладачі кафедри вважають найважливішим завданням виховання майбутнього покоління нашої держави і докладають усіх зусиль для духовного збагачення молоді, виховуючи правову культуру, загальнолюдські цінності, формуючи передові погляди, активну життєву позицію.

Структура кафедри включає юридичну клініку, яка була створена 1 лютого 2003 року згідно затвердженого Положення про юридичну клініку. Тут студенти-правознавці набувають навичок із надання юридичних послуг громадянам та юридичним особам через консультації з різних правових питань, а також допомагають при складанні та оформленні різного роду документів.

На базі кафедри діє студентський науковий гурток „Правознавець”, який налічує 14 студентів та 3 викладачі. Керує роботою гуртка викладач кафедри Якименко Андрій Анатолійович.