Кафедри

Кафедри забезпечують викладання дисциплін, які представлені двома основними циклами:
– цикл природничо-наукової підготовки;
– цикл професійної та практичної підготовки.

У планах роботи кафедр відображаються питання підготовки і захисту курсових та випускних робіт, особливостей організації самостійної роботи студентів, методичних вимог до розробки навчально-методичних комплексів, єдиних вимог до оцінювання знань студентів, методики прийому іспитів та заліків.

Викладання дисциплін відбувається згідно з робочими навчальними програмами, які відповідають стандартам вищої освіти, що постійно вдосконалюються.

У програмах розподілено навчальний матеріал відповідно до навчального плану підготовки фахівців, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.

Навчальний матеріал, відповідно до вимог навчального плану розподілено в цілому рівномірно з урахуванням посилення обсягу професійно-орієнтованих дисциплін та дисциплін спеціалізації на старших курсах.

Значну увагу кафедри приділяють організації самостійної роботи студентів. Можна відзначити кілька організаційних форм:
– організаційний вплив здійснюється через реалізацію часу, відведеного навчальним планом на самостійне вивчення окремих тем у робочих програмах, тематичних планах;
– при розробці навчально-методичних комплексів у планах семінарських, практичних та лабораторних занять при вивченні більшості дисциплін формулюються завдання для самостійного вивчення у формі рефератів, питань для самоконтролю та співбесід, складання ситуаційних завдань;
– на організацію самостійної роботи студентів має вплив забезпечення їх навчальною літературою, періодичними виданнями в читальному залі та бібліотеці;
– у системі самостійної роботи слід також відмітити участь студентів у підготовці наукових робіт, доповідей, повідомлень.

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсові та випускні (кваліфікаційні) роботи.

Відповідно до навчального плану студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику. Практична підготовка студентів проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів кафедр та спеціаліста з даного фаху від бази практики.