Наукова діяльність

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 ІІ та ІІІ етапи теми НДР:

Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами.

 

22 „ Охорона здоров’я”,

05 „ Соціальні та поведінкові науки”

23 „ Соціальна робота”,

02 „ Культура і мистецтво”

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» Керівник НДР:

Чайковський М. Є, д.пед.н., професор

 

Виконавці:

Кравчук Л. С., к.пед.н., доцент;

Польовик О. В., к.пед.н.;

Кондратюк С. М., к.психол.н., доцент;;

Мозолюк-
Боднар Л. М., к.ю.н.;

Дика л.л., к.філол.н., доцент;

Броварська О. А., к.філол.н., доцент;

Островська Н. О, к.пед.н.;

всі штатні викладачі інституту

 

2016-2021 рр. Захист магістерських та курсових робіт з теми. Участь у конкурсах студентських наукових робіт. Проведення регіонального круглого столу із залученням студентів.

Участь студентів у конференціях та круглих столах. Впровадження результатів НДР у навчальні дисципліни.

Публікація студентських наукових статей з теми.

Захист 2 кандидатських дисертацій. Видання 4 навчально-методичних посібників; публікація 2 монографій. Видання наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз. Проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів інклюзивних ВНЗ. Видання методичних рекомендацій з теми. Проведення 9 Всеукраїнських конференцій та 3 круглих столів з виданням збірників тез.

2 ІІ та ІІІ етапи теми НДР:

Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері.

 

05 „ Соціальні та поведінкові науки”

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» Керівник НДР:

Волинець Н. В., к.психол.н., доцент

 

Виконавці:

Кондратюк С. М. к.психол.н., доцент,

Фрадинська А. П., к.психол.н., доцент,

Бастрічєв В. С., к.військ.н., професор,

Левицька Л. В., к.психол.н., доцент,

Новікова О. А.,

Войціх І. В., к.пед.н.,

Калмикова Л. В., к.псих.н.

2016-2021 рр. Захист магістерських та курсових робіт з теми. Участь у конкурсах студентських наукових робіт. Проведення регіонального круглого столу із залученням студентів.

Участь студентів у конференціях та круглих столах. Впровадження результатів НДР у навчальні дисципліни.

Публікація студентських наукових статей з теми.

Видання 3 навчально-методичних посібників,

публікація колективної монографії. Видання наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз. Проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів інклюзивних ВНЗ. Видання методичних рекомендацій з теми. Проведення 3 круглих столів.

 

Наукова робота Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ведеться згідно річних планів наукової та науково-організаційної діяльності Університету «Україна», наказів та розпоряджень Президента Університету «Україна», «Програми розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна», а також у відповідності до вимог керівних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вона спрямовується на:

 • розбудову наукових шкіл та організацію досліджень із пріоритетних напрямів діяльності інституту (в контексті наскрізних НДР);
 • організацію та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, науково-методичні семінари);
 • підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями у процесі навчання в аспірантурі та робота здобувачів наукового ступеня);
 • організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентського наукового товариства, виконання студентами наскрізних наукових досліджень під керівництвом викладачів, підготовку конкурсних студентських наукових робіт, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету у всеукраїнських заходах);
 • публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах тощо);
 • розвиток наукової бази ХІСТ Університету «Україна» та її ефективне використання.

Науково-дослідна робота здійснюється у відповідності до пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна» і спрямована на:

 1. Удосконалення підготовки фахівців соціальної сфери на основі інноваційних технологій.
 2. Розробка та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі.
 3. Забезпечення фізичного та соціально-психологічного супроводу навчання студентів із особливими потребами.

Науково-дослідна робота (НДР) у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень. Виконання науково-дослідних робіт із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у підготовці студентських наукових праць, проведення наукових конференцій, винахідницьку діяльність.

Науково-педагогічні та наукові працівники інституту виконують дослідження та розробки відповідно до державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.

Одним із основних напрямків діяльності інституту є організація і проведення системних наукових досліджень. Серед основних завдань наукової та науково-дослідної роботи – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень із пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; широке використання інтелектуального потенціалу інституту для забезпечення розвитку науки, культури та науково-технічного прогресу.

Наукова школа за напрямом: Фізичний та соціально-психологічний супровід навчання студентів із особливими потребами у ВНЗ.

Науковий керівник і засновник школи – Фесенко Віталій Павлович, кандидат медичних наук, доцент, відмінник освіти, завідувач науково-методичного центру соціально-педагогічної реабілітації.

У діяльності школи беруть участь 10 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • психологічна і педагогічна діагностика;
 • надання консультативної допомоги реабілітаційним установам та закладам освіти з питань комплексного обстеження дітей і молоді з особливими потребами, розробки індивідуальних програм реабілітації та поєднання навчального процесу і реабілітаційних заходів у супроводі навчання.

Наукова школа за напрямом: Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору орієнтації.

Науковий керівник і засновник школи – Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Хмельницького інституту соціальних технологій.

У діяльності школи беруть участь 13 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • вивчення та аналіз досвіду роботи центрів ранньої соціальної реабілітації дітей із особливими потребами;
 • моніторинг контингенту дітей і молоді з особливими потребами в дитячих садках і школах Хмельницького регіону;
 • вивчення досвіду інтегрованого навчання і реабілітації дітей і молоді в інтегрованих дитячих садках і школах м. Хмельницького;
 • надання методичної і практичної допомоги в реалізації соціально-педагогічної підтримки.

Наукова школа за напрямом: Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців соціальної сфери.

Науковий керівник і засновник школи – Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи.

У діяльності школи беруть участь 11 осіб науково-педагогічного складу.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Сучасний стан підготовки соціальних працівників в Україні:
 • проблема формування стандартів підготовки соціальних працівників;
 • сфера професійної діяльності фахівців спеціальності «соціальна робота» – «соціальна педагогіка».

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ХІСТ Університету «Україна» здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.

На цей час над виконанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук працює 30 осіб. Над виконанням докторських дисертацій (педагогіка, психологія та економіка) – 3 особи.