Студентське самоврядування

Студентське самоврядування Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого Міжнародного Університету Розвитку Людини «Україна» – це невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються тут, і їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків із одночасним захистом їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.

У своїй діяльності студентське самоврядування керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про інститут, правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними документами. Студентське самоврядування виражає інтереси всіх студентів, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Одночасно, органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом голосування. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які ухвалюють Положення про студентське самоврядування; обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти; визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. Орган студентського самоврядування діє на рівні всього вищого навчального закладу, здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування приймають свої внутрішні акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; сприяють працевлаштуванню студентів.

Виключно за згодою органу студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про відрахування студента з вищого навчального закладу.

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання в межах їхніх повноважень.