Фаховий збірник інституту

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ „УКРАЇНА”

 

Шановні колеги!

Повідомляємо, що Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна” розпочинає набір статей до Збірника наукових праць, який включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009 р.)

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Офіційний сайт збірника: http://hist-nauka.wixsite.com/home

 

Збірник наукових праць ХІСТ Університету „Україна” № 15

планується видати у травні 2018 року.

 

Вартість публікації (незалежно від кількості сторінок) – 400 грн.

 

 

Банківські реквізити:

Благодійний фонд „Добробут Поділля XXI”

ЄДРПОУ 26432257

Р/Р 26004010003052 в АБ „Південний”, МФО 328209

Вказати: Благодійна допомога (ПІБ)

 

За додатковою інформацією звертатися до науково-методичного відділу:

моб.    096-167-79-38,

066-168-12-82

e-mail: hist.km.nauka@gmail.com – Островська Наталія

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Обсяг статті: 8–12 сторінок.

Стандарти набору: формат сторінки – А4; параметри сторінки – усі поля по 2 см; шрифт – Time New Roman; кегль (розмір шрифту) –14; абзац – 1,25; міжрядковий інтервал – 1,5; мова публікації – українська та англійська.

Стаття має бути ретельно вичитаною. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Текст друкується з вирівнюванням на всю ширину сторінки (не допускається вирівнювання пропусками). Сторінки не нумеруються.

Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватися й у списку літератури).

Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 

 

ЗМІСТОВІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими напівжирними літерами.

Через один рядок – основний текст статті.

Приклад оформлення статті.

УДК 37.013.42:371.3

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

 

М. Є. ЧАЙКОВСЬКИЙ

 

Текст статті.

Список використаних джерел:

 

 

 

Структура статті:

  1. Вступ повинен містити:

–       постановку проблеми в загальному вигляді;

–       зв’язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

–       аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної проблеми і на які опирається автор.

  1. Мета статті:

–       формулювання мети статті або постановки завдання;

–       автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкту, предмету дослідження тощо.

  1. Результати дослідження:

–       виклад основного матеріалу дослідження;

–       повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

  1. Висновки:

–       висновки з даного дослідження;

–       доцільні напрямки подальших розвідок.

 

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра – номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга – цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті.

Список літератури оформляти в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва „Список використаних джерел” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирними літерами посередині рядка).

 

Приклад оформлення списку літератури.

 

Список використаних джерел:

  1. Алєксєєнко Т. Ф. Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді / Т. Ф. Алєксєєнко. // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2004. – № 2. – С. 19-24.
  2. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді : теоретико-методичні основи : [монографія] / О. В. Безпалько. – Київ: Наук. світ, 2006. – 408 с.

 

До статті на окремих аркушах подаються відомості про автора та анотації до статті українською, російською й англійською мовами.

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________

Місце роботи__________________________________________________

Посада_______________________________________________________

Науковий ступінь та вчене звання_________________________________

Домашня адреса, індекс_________________________________________